FOX TRAVEL


Tel: (+361) 413 13 18
Mob:  (+3630) 276 67 89

Fax: (+361) 244 88 21
E-mail: info@foxtravel.hu

Nyitva tartás:
H - Cs: 8:30 – 17:30
P: 8:30 – 14:30
Sz – V: Zárva

2013

Téli katalógus

ÜZENETKÜLDÉS

Küldjön nekünk üzenetet!

Nyári ajánlataink

EGYÉB AJÁNLATAINK

TAVASZ - NYÁR – ŐSZ

UTAZÁSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI FELTÉTELEK

1. A RED FOX HUNGARY KFT / FOX TRAVEL UTAZÁSI IRODA (továbbiakban FOX TRAVEL) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. §-a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben és mellékleteiben foglaltak az irányadók. Az utazási szerződés részeit (továbbiakban Tájékoztatók) a jelen katalógusban leírtak (különösen a FONTOS TUDNIVALÓK), az UTASTÁJÉKOZTATÓ, valamint az utasnak átadott egyéb írásos tájékoztató anyag, pénztár- és átutalási bizonylatok képezik.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

2. Az utazási szerződés az utas(ok) és a FOX TRAVEL között az utazási szerződés aláírásával vagy az írásban történő jelentkezés (ez történhet postai úton, faxon, e-mailben) nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával valamint az előleg számlánkra történő beérkezése után jön létre. Telefonon történő foglalás esetén a szerződés a FOX TRAVEL visszaigazolása és az utas által befizetett előleg beérkezése után jön létre.

Amennyiben az utas(ok) nem közvetlenül irodánkban, hanem utazásközvetítő irodában rendelik meg szolgáltatásainkat és a részvételi díjat ott fizetik be, akkor – függetlenül a szerződés aláírásától - a tényleges utazási szerződés akkor jön létre, ha a részvételi díj teljes összege beérkezik a FOX TRAVEL számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a FOX TRAVEL – az utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utas részére a Részvételi jegy (voucher) kiadását. Az ebből származó jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli.

Az utazási szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezik az utas rendelkezésére bocsátott UTASTÁJÉKOZTATÓ, az UTAZÁSI FELTÉTELEK, mint általános szerződéses feltétel, az ÁFA-nyilatkozat, a részvételi jegy, valamint a szerződéssel összefüggésben a FOX TRAVEL által az utas részére átadott egyéb dokumentum.

Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor.

A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni és tájékoztatni őt minden egyéb fontos információról (pl.: útlemondási biztosítás kötésének feltételeiről).

Amennyiben az eljáró személy esetlegesen jogosulatlan jár el, úgy a megbízás ügyviteléből fakadó, a FOX TRAVELT ért károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Ha a FOX TRAVEL helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre a jelen pont 1. bekezdésében foglaltakon túlmenően, ha a FOX TRAVEL az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti, és az előleg megfizetése megtörténik. Az előleg befizetéséig az utas a jelentkezését bármikor visszamondhatja.

A FOX TRAVEL - kivételesen indokolt esetben - kifejezetten fenntartja a változtatás jogát a Tájékoztatókban foglaltakban leírtaktól.

RÉSZVÉTELI DÍJ

3. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, egyéb szolgáltatások, stb.) díját, a FOX TRAVEL eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában. Nem tartalmazza az útlevél, vízum és egyéb (pl.: fakultatív programok) költségét. A részvételi díjak általában NEM tartalmazzák a biztosítások (útlemondási és BBP) költségét, azok irodánkban külön megköthetők. Áraink lehetnek forintban és euróban is, de euróban megadott árak esetében is lehetőség van forintban történő fizetésre.

Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogy átvette. Továbbá a helyszínen egyéb költségek is fizetendőek (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.). A FOX TRAVEL az erre vonatkozó részletes információkat az utazási szerződésben vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

4. a) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a devizaárfolyam megváltozása miatt a FOX TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat fölemelheti. Ha a díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8 %-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, és a FOX TRAVEL a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti.

b) Az utas írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől abban az esetben is, ha a FOX TRAVEL az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.

5. a) A teljes részvételi díj 40 %-át kell előlegként a jelentkezéskor megfizetni. Ettől a FOX TRAVEL akkor tér el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon megfizetni, kivéve, ha a FOX TRAVEL és külföldi közreműködője közt létrejött szerződés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a FOX TRAVEL a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles viselni a 6. pontban foglalt következményeket.

b) Ha a jelentkezés az utazást megelőző 31. napon belül történik, akkor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni.

c) A FOX TRAVEL a teljes részvételi díj megfizetését követően a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet, vouchert) ad át az utasnak, melyet a szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatás nyújtójának kell átadni. Ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére.

d) A katalógusban nem szereplő, illetve az ott megadott időpontoktól, áraktól eltérő utak megrendelése esetén (egyedi megrendelés, lekérés) a részvételi díj megfizetésének feltételeit az Utazási Szerződés mellékletét képező visszaigazolás, illetve a jelen programfüzetben található Hasznos tudnivalók tartalmazza. Néhány esetben a katalógusban szereplő egyes szálláshelyek vagy időpontok, szobatípusok foglalásai is egyedi megrendelésnek minősülnek.

e) Módosítási költség a jelen Utazási feltételek 6. pontjában foglaltakon felül 3.000,- Ft/fő/alkalom.

f) Az utas a FOX TRAVEL által meghirdetett kedvezményes utak, programok előre be nem fizetett szolgáltatásait csak a helyszínen történő teljes árú befizetéssel veheti igénybe. (pl. síbérlet)

6. Amennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 4. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy az utas köteles a FOX TRAVEL részére az alábbi lemondási költségeket megtéríteni. A díjszámítás alapja a teljes részvételi díj.

  • - az utazást megelőző 65. naptári napig 10 % (lekérés esetén 40 %)
  • - 64 – 36 nap között 40%
  • - 35 - 8 nap között 75 %
  • - 7 naptári napon belüli lemondás, illetve ha lemondás nélkül nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor 100 %.

Egyes szálláshelyek esetén ennél szigorúbb lemondási feltételek érvényesek. Erről a FOX TRAVEL az utast a foglaláskor tájékoztatja.

e) A szerződéstől történő elállásnál kivételt képez a repülőjegy, melynek visszamondásakor a légitársaság üzletszabályzata szerint kell az Utasnak a költségeket megfizetnie.

f) A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a megrendelt fakultatív szolgáltatások (pl.: utazás, síbérlet stb.) díjai is.

7. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan a FOX TRAVEL által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Utazási Iroda tájékoztatja az utast.

8. Rendkívüli esetekben a FOX TRAVEL fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való felcserélésére.

9. A FOX TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha erre nem az utas érdekkörében felmerült okból kerül sor, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az Utazási Irodának lehetősége van, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat megfizetését.

10. A FOX TRAVEL felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített utazási szerződés esetén a FOX TRAVEL köteles a díjat arányosan csökkenteni.

a) A FOX TRAVEL nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást megszakítja.

b) A FOX TRAVEL felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A FOX TRAVEL az utóbbi két esetben - lehetőségéhez mérten - köteles segítséget nyújtani az utasnak. Az utazási Irodának, illetőleg az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő kárért való felelőssége a szolgáltatási díj (részvételi díj) összegének maximálisan a kétszeresét érheti el, az ezt meghaladó kár nem érvényesíthető.

c) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

d) A FOX TRAVEL nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szolgáltatások teljesítése a környezet, a légköri változások és egyéb, tőle független természeti okokra vezethető vissza. (pl. hó hiány, lavina veszély, rossz időjárás)

e) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az Utast terheli. A FOX TRAVEL helyszíni szolgáltatója az Utas bejelentéséről köteles feljegyzést készíteni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A helyszíni feljegyzés kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a FOX TRAVEL panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Helyszíni feljegyzés hiányában az Utas kártérítési igénye jelentősen csökkenhet, vagy megszűnhet.

Az Utasnak kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban a FOX TRAVEL tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az Utas felelősséggel tartozik Ptk. 307.§(1) és (3). bekezdés.

f) A FOX TRAVEL utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és a FOX TRAVEL-t.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11. Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során, mivel azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a FOX TRAVEL vagy közreműködője nem vette át, kivéve a repülővel történő utazást.

12. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

Az utazási okmányok (útlevél, vízum) beszerzése az Utas feladata (szükség esetén irodánk segít az okmányok beszerzésében). Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, úgy a 6. pont szerinti költségeket köteles megfizetni.

13. Repülős utaknál a légitársaságok üzletszabályzataiban és utazási feltételeiben foglaltak az irányadók. Előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet, az indulási és érkezési időpontok módosulhatnak. Az útipoggyász megengedett súlya légitársaságonként változó, a túlsúlyért az Utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie. A FOX TRAVEL a repülőjegyet nem az utazási csomag részeként, hanem a kiválasztott légitársaság jegyét ügynöki értékesítés keretében eljárva értékesíti. A FOX TRAVEL a menetrend esetleges, a légitársaság által történő megváltoztatásáért, illetőleg késedelemért, elveszett vagy sérült poggyászokért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a jogviszony a légitársaság és az Utas között jön létre, így a légitársaság nem minősül a FOX TRAVEL közreműködőjének. Ebben az esetben a légitársaság felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény 19. cikkében, valamint a 261/2004. sz. EK rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az Utasok szállításáról gondoskodni. Amennyiben az Utas érvényes menetjeggyel rendelkezik s ennek ellenére a légitársaság a járatot túltölti, vagy bármilyen más okból az utas elszállítását nem a megadottak szerint teljesíti, úgy a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így a kártérítési igényt is oda kell benyújtani. A légitársaságok felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19 tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. Tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. Tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény szabályozza. E szabályokról az Utas kívánságára a FOX TRAVEL köteles tájékoztatást adni.

14. Az Utas az utazáson kifejezetten saját felelősségére vesz részt, az út során az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. A FOX TRAVEL kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés ellenére következtek be.

15. A FOX TRAVEL által adott kedvezmények (pl. csoportkedvezmény) nem vonhatók össze, és csak az utas által közvetlenül Irodánknál történő befizetéseknél (készpénz vagy átutalás) érvényesíthetők.

16. A RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ UTASBIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA.

Útlemondási biztosítás kizárólag az első befizetéssel egyidejűleg köthető meg.

Ha az utas nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért a FOX TRAVEL felelősséget nem vállal.


17. A RED FOX HUNGARY KFT / FOX TRAVEL a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve a vagyoni biztosítékot az OTP-nél letétbe helyezett 5.000.000,- Ft által biztosítja.


18. A RED FOX HUNGARY KFT MKEH szerinti nyilvántartásba vételi száma: U-001456, adószáma: 24338433-2-43, cégjegyzék száma: 01-09-172777, székhelye: 1237 Budapest, Maros u. 152.

Bankszámlaszáma: OTP/HUF 1171 8000-2990 3706-0000 0000, OTP/EUR 1176 3189-1491 2887-0000 0000


19. A FOX TRAVEL fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatókban foglaltaktól - kivételesen, indokolt esetben - eltérjen.


20. A FOX TRAVEL által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.


21. A FOX TRAVEL a honlapon esetlegesen előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállal.

Síutak - snowboard utak - sífutás

Irodánk Ausztria, Franciaország, Olaszország és Szlovénia több mint 100 közkedvelt sícentrumába kínál sí- és snowboard utakat, téli üdüléseket.